Bölüm Hakkında


Bölümümüzün Tarihçesi

Fizik Bölümü, lisans eğitim ve öğretimine 1998 yılında örgün öğretim programı ile başlamıştır. 2008-2012 yılları arasında ikinci öğretim programı yürütülmüş, ancak, 2012 tarihinde son verilmiştir. Bölümde halen eğitim dili %30 oranında İngilizce olan örgün öğretim programı uygulanmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans programında 1998 ve Doktora programında 2002 yılından beri lisansüstü eğitimi verilmektedir.

Bölümün Misyonu

Bölümümüzün temel amacı, doğanın yapısını anlamayı hedefleyen fizik biliminin temel kavramlarını öğrencilere kazandırmaktır. Öğrencilerimizi problem çözme yeteneği kazanmış, bilgisayar donanım ve yazılımı gibi pek çok teknik alanda uzmanlaşmış olarak ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge akademik çalışmaları yapan, hayat boyu öğrenen, çözümleyici ve bağımsız düşünebilen birer birey kimliğiyle yetiştirmek amaçlanmaktadır. Evrensel etik değerlere ve bilimsel ahlaka saygılı bilim insanları yetiştiren bir bölüm olmak, bilimsel gelişmeleri takip eden, bu gelişmelere katkı sağlayabilen, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyabileceği çeşitli alanlarda uygulamaya dönük çalışabilme becerileri kazanmış mezunlar yetiştirebilmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüzün Vizyonu

Vizyonumuz, sunulan çağdaş eğitim ve öğretimin beraberinde alanında ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, bilimsel gelişmeleri takip eden, bilime katkı sağlayan, nitelikli bilimsel çalışmaları ile dünyanın önde gelen bölümlerinden biri olmaktır.

Fizik Bölümü Program çıktıları

 1. Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri doğru anlama.
 2. Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda altyapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanma.
 3. Fiziksel sistemler ile fizik ile ilgili problemleri modelleyebilme ve uygun yöntemlerle (analitik, nümerik) çözebilme ve sonuçları yorumlayabilme.
 4. Kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri etkin bir şekilde kavramsallaştırıp uygulama, analiz etme ve değerlendirme becerisi kazanma.
 5. Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama yetkinliklerini kazanma.
 6. Bilimsel bilgiye güvenilir ve doğru kaynaklardan erişebilme ve bu bilgiyi kullanabilme, sorgulayabilme, sunabilme becerisi kazanma.
 7. Temel programlama becerisine sahip olma, fiziksel bir problemi yada modeli bilgisayar ortamında çözebilme yeteneği kazanma.
 8. Bilişim teknolojilerini ve güncel teknikleri fizik alanındaki problemlere uygulama becerisi kazanma
 9. Fizik alanı   ile       ilgili    bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme yetisi kazanma.
 10. Fiziksel bir problemi bağımsız olarak çözebilme, disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme.
 11. Fizik alanı ile ilgili en az bir yabancı dili kullanabilme, meslektaşları ile etkin olarak iletişim kurabilme ve yazılı dökümanları anlayabilme.
 12. Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma
 13. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama
 14. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanma

Fizik Bölümü Öğretim Amaçları

 1. Öğrencilerde bireysel öğrenme duygusunu geliştirmek ve bilimsel düşünme yeteneğini kazandırmak,
 2. Fiziksel sistemleri anlayabilmek için, bilim ve matematikte öğrencileri bilgi ve beceri kazanmış fizikçiler olacak şekilde eğitmek,
 3. Öğrencilere fizikte ve ilgili disiplinlerde problemleri analiz etme, tasarlama ve çözme yeteneği kazandırmak ve disiplinler arası çalışmanın önemini kavramış, Fizik bilimine dayalı farklı alanlarda da kariyer hedefleri ve mesleki beklentileri olan fizikçiler yetiştirmek,
 4. Eğitim alanında da istihdam edilebilecek nitelikte yeterli teorik ve uygulamalı fizik alt yapısına sahip fizikçiler yetiştirmek,
 5. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda da fizik biliminin gelişmesine ve bu alanda bilgi birikimine (bilimsel araştırma faaliyetleri, proje, tez vb.) katkı sağlayabilecek nitelikte fizikçiler yetiştirmek,
 6. Sunum yapabilme, yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme, bilgiye bilimsel kaynaklardan ulaşabilme, bağımsız ve takım olarak çalışabilme yetenekleri kazanmış fizikçiler yetiştirmek,
 7. Lisansüstü programlara temel oluşturmak ve mesleki, kişisel gelişimlerini sürdürebilmek için yaşam boyu öğrenmeyi rehber edinmiş, her türlü bilgi kaynağından yararlanabilecek fizikçiler yetiştirmek.