Lisans Eğitimi


Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizik Lisans programı, araştırma enstitüleri ve sanayideki teknik ve profesyonel alanlar için iyi eğitilmiş fizikçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fizik Lisans programının amaçları,

 • Fiziksel sistemleri anlayabilmek için bilim ve matematikte öğrencileri bilgi ve beceri kazanmış profesyoneller olacak şekilde eğitmek,
 • Öğrencilere fizikte ve ilgili disiplinlerde problemleri analiz etme, tasarlama ve çözme yeteneği kazandırmak,
 • Öğrencilere sunum yapabilme, yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme, bilgiye bilimsel kaynaklardan ulaşabilme, bağımsız ve takım olarak çalışabilme yetenekleri kazandırmak,
 • Lisansüstü programlara ve yaşam boyu öğrenme için temel oluşturmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda, programda ilk üç yarıyılda klasik fiziğin altyapısı oluşturulduktan sonra dördüncü yarıyıldan itibaren öğrenciler modern fizik konularında dersler alırlar. Son dört yarıyıl derslerinin bazıları kuantum mekaniği, katıhal fiziği, elektromanyetik teori, atom ve molekül fiziği gibi derslerdir. Programda üçüncü yarıyıldan itibaren öğrenciler, tercih edecekleri seçmeli dersler ile fiziğin birçok farklı alanını tanıma ve öğrenme fırsatı bulmaktadırlar. Bu seçmeli derslerden bazıları özel görelilik, yenilenebilir enerji kaynakları, optoelektronik, süperiletkenlik, moleküler modelleme ve temel parçacıklar fiziğidir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir.

Temel Program Kazanımları

 1. Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri doğru anlama
 2. Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda altyapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanma
 3. Kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanma
 4. Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetkinliklerini kazanma
 5. Bilişim teknolojilerini ve güncel teknikleri fizik alanındaki problemlere uygulama becerisi kazanma
 6. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanı ve ilgili alanlara ilişkin bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli yenileme
 7. Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma
 8. Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
 9. Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
 10. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama
 11. Mesleği ile ilgili en az bir yabancı dili kullanabilme ve uygulayabilme
 12. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanma

Mezunların İstihdam Profilleri

Fizik Bölümü mezunları, üniversitelerde ve sanayi kuruluşlarının araştırma geliştirme laboratuarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuarlarında araştırmacı olarak, hastanelerin Onkoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinde planlamacı ve sağlık fizikçisi olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca pedagojik formasyon eğitimi alan mezunlar kamu, özel sektör ve vakıf okullarında fizik öğretmeni olarak ta görev alabilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle Gelen öğrenciler:

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık (1 yıl İngilizce Hazırlık sınıfı hariç) bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.